Structura proiectului:

Activităţile care vor fi realizate în cadrul acestui proiect vor urmări pricipalele direcţii strategice de dezvoltare ale INCD GeoEcoMar:

 
1. Dezvoltarea structurilor de cercetare științifică (laboratoare, colective, echipe de teren) în concordanță cu domeniile prioritare de cercetare;


2. Recertificarea sistemului de management al calității ISO 9001, ISM;


3. Implementarea unui sistem de management integral cu standardele SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008;


4. Implementarea Sistemului de control intern/managerial;


5. Accesarea permanentă a programelor internaţionale, cu precădere a Programului Horizon 2020 al Comisiei Europene, fonduri structurale și programe cu organisme internaționale (ex. NATO, UNDP, IAEA, etc.), inclusiv proiecte de colaborare bilaterală;


6. Implicarea cercetătorilor din institut în procesul de învăţământ din ţară şi/sau  din străinătate, prin:  - susținerea de cursuri în cadrul  unităţilor de învătământ superior, în calitate de cadre didactice asociate; -  îndrumarea de lucrări de licenţă, master și doctorat;-  implicarea studenților și masteranzilor în proiectele de cercetare;


7. Încheierea de convenții de colaborare cu societăţi şi companii mari din domeniul energetic și minier (ANRM, OMV – PETROM, ExxonMobil,  ARBDD, AFDJ, ANR), dar și cu alte instituții reprezentative din domeniu, în vederea atragerii de noi surse de finanțare;


8. Informatizarea procesului de cercetare, prin administrarea corespunzătoare a rețelelor și prin achiziționarea de noi soft-uri, precum și dezvoltarea rețelelor de monitorizare şi a bazei de date;


9. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare şi transport pe apă și pe uscat, pentru cercetări în domeniul fluviul-delta-mare;


10. Dezvoltarea permanentă a cooperării cu universități şi instituții de prestigiu, ca partener, coordonator sau iniţiator de programe/proiecte naţionale și internaţionale dedicate cercetării, mobilităților,  modernizării activităţilor și managementului științific;


11. Exploatarea la parametrii maximi ai rețelelor de monitorizare EUXINUS şi GeoPontica; înscrierea lor în reţele europene de tip EMSO-ERIC;


12. Creşterea numărului de publicații în reviste cotate ISI (WOS);


13. Creşterea numărului de brevete de invenţie;


14. Creşterea vizibilităţii internaţionale prin organizarea de manifestări științifice cu invitarea unor personalităţi în domeniu, din ţară și din străinatate;


15. Creşterea numărului de stagii oferite în străinătate pentru tineri (se vor realiza specializări în domeniile cheie ale INCD GeoEcoMar).


Realizarea acestor obiective va conduce la:


a) susținerea planurilor de dezvoltare instituțională în vederea creşterii performanţelor în domeniul de activitate – analiza sistemelor fluviu-delta-mare, a căror schimbări sunt în conexiune cu modificările globale la nivel regional și global - la nivelul departamentelor şi colectivelor de cercetare;


b) susținerea competențelor naţionale din INCD GeoEcoMar cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România (analiza continuţului de gaz hidraţi şi structuri biogene cantonate pe platoul continental românesc al Mării Negre, siguranța transportului fluviatil prin identificarea unor tronsoane cu dificultăți, datorită acumulării de sedimente şi modificărilor batimetrice sezoniere sau permanente, etc.;


c) dezvoltarea capacităţii proprii a INCD GeoEcoMar în următoarele direcții:


c1) valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor și rezultatelor de cercetare;


c2) acordarea de asistenţă tehnică și de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;


c3) iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat;


c4) creșterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internațional.


Desfășurarea activităților propuse a fi realizate în acest proiect, în acord cu strategia instituțională, va duce la modernizarea și eficientizarea permanentă a activităților de CDI și transfer pe profilul INCD GeoEcoMar, asigurarea cu succes a schimbului de generații în toate compartimentele, precum și dezvoltarea infrastructurii de excelență.